รายนามการบริจาค

รายนามการบริจาค

 

รายนามการบริจาคและช่วยเหลือสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๓ ตัวหมายเลข ๕๕-๕๗/๕๔

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๑ ตัวหมายเลข ๒๓๒๕/๕๓

กระบือเพศเมีย จำนวน ๔ ตัว หมายเลข ๘๗๙-๘๘๒/๕๓

 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป็นสิ่งของมูลค่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๒ ตัวหมายเลข ๑๘๗๘-๑๘๗๙/๕๓

 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ สภากาชาดไทย

เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นกระบือเพศเมีย จำนวน ๒ ตัวหมายเลข ๒๑๗๙-๒๑๘๐/๕๔

 

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๒ ตัวหมายเลข ๕๖-๕๗/๕๔

 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๒ตัวหมายเลข ๓๑๑๒-๓๑๑๓/๕๔

 

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นโคเพศเมีย จำนวน ๒ ตัวหมายเลข ๓๓๒๗-๓๓๒๘/๕๔

 

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เป็นกระบือเพศเมีย จำนวน ๒ ตัวหมายเลข ๒๘๒-๒๗๓/๕๔

 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเด็ก

เป็นเงินสดจำนวน ๘,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิวชิรพยาบาล 

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

รายนามการบริจาคและช่วยเหลือสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕

ถวายแด่ วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโคจำนวน ๖ ตัว

 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ ศุนย์สุขภาพชุมชนชาวชูชีพ

เป็นของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป็นสิ่งของมูลค่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง

เป็นเงินสดจำนวน ๒๓,๑๔๑ บาท

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่สำหรับวางกล่องรับบริจาคหนังสือ

ตามโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕

ถวายแด่ วัดภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นโคจำนวน ๑๐ ตัว

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ สภากาชาดไทย

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

การสนับสนุนซื้อบัตรการแสดงของ สถานนีตำรวจนครบาลบางซื่อ

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๕,๗๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายยน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง

เป็นเงินสดจำนวน ๒๐,๐๘๗ บาท

 

รายนามการบริจาคและช่วยเหลือสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

 

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ ศุนย์สุขภาพชุมชนชาวชูชีพ

เป็นของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป็นสิ่งของมูลค่าจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดโสธร

เป็นเงินสดจำนวน ๑,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ สภากาชาดไทย

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดทุ่งเจริญ

เป็นเงินสดจำนวน ๖๑,๗๕๐ บาท

 

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดทุ่งเจริญ

เป็นเงินสดจำนวน ๗๕,๖๐๐ บาท

 

วันที่ ๔ู เมษายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดทุ่งเจริญ

เป็นเงินสดจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ สภากาชาดไทย

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดทุ่งเจริญ

เป็นเงินสดจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง

เป็นเงินสดจำนวน ๓๕,๖๓๐ บาท

 

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิวชิรพยาบาล

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์สถานพักฟื้นคนชราบางเขน

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ วัดทุ่งเจริญ

เป็นเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไท

 

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

บริจาคให้แก่ มูลนิธิวชิรพยาบาล

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

รายนามการบริจาคและช่วยเหลือสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๕,๒๘๐ บาท

 

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการพระประแดง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๙,๗๑๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ โรงพยาบาลสงฆ์

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ สภากาชาดไทย

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

บริจาคให้แก่ มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยตึ๊ง

เป็นเงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

 

Visitors: 58,264