เทวราจารย์

ข้ารองพระบาท หรือ เทวราจารย์

 

ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ตันตริก หรือ สมาชิกสมาคมตันตระ

คือผู้ที่อุทิศตนเพื่อรับใช้และเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับองค์เทพ ซึ่งมีพระศิวะเป็นประธาน

โดยเรียกแทนตนเองว่า " ข้ารองพระบาท "

 

เทวราจารย์ หรือ อาจารย์ คือ การเรียกด้วยความยกย่องจากผู้ศรัทธา

ที่เข้ามาเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าและองค์เทพในวัดพระศิวะเจ้า

เป็นการเรียกเพื่อให้เกียรติแก่ตันตริก ผู้ซึ่งอุทิศตนรับใช้องค์เทพ

ที่เป็นผู้ยอมสละเวลา และความสุขส่วนตัวมาเพื่อรับใช้องค์เทพ

เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ 

 

โดย ข้ารองพระบาททุกคน จะต้องมีคุณสมบัติ คือ

ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์เทพ มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นและตนเอง

โดยถือข้อปฏิบัติหลัก ๔ ข้อ คือ 

 

๑. ช่วยเหลือผู้ที่ศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ 

๒. ไม่ตัดสินหรือชี้ว่าผู้ใดผิดหรือถูก 

๓. ไม่ดูถูกทุกข์ของผู้อื่น 

๔. ทำให้ผู้ที่ศรัทธากลับไปศรัทธามากขึ้น

และทำให้ผู้ที่ไม่ศรัทธากลับมาศรัทธาในองค์เทพ

 

ข้ารองพระบาททุกคน เมื่ออยู่ภายในวัดพระศิวะเจ้าจะต้องสวมเครื่องแบบ ของข้ารองพระบาท

รักษาอาการสำรวมและมีจิตเมตตาเพื่อรับใช้องค์เทพ 

แต่ข้ารองพระบาททุกคนมิใช่นักบวชหรือผู้ทรงศีล

เป็นเพียงผู้มีใจเลื่อมใสและยินดีน้อมรับใช้ต่อองค์เทพ

จึงยังสามารถดำเนินและมีชีวิตตามปกติเมื่ออยู่ภายนอกวัดพระศิวะเจ้า 

 

เครื่องแบบหรือเสื้อผ้าของผู้ที่เป็นข้ารองพระบาท

เป็นชุดสีสุภาพ ขาว หรือ ดำ และประคำ ตามความเชื่อในเรื่องการบูชาไฟของวัดพระศิวะเจ้า

อุปมาดั่งแสงและเงา

เปรียบผู้อยู่ใกล้แสงเปรียบดังสีขาว

และผู้อยู่ห่างไกลจากแสงคือสีดำ

เหมือนดั่งมนุษย์ผู้รู้และไม่รู้

 

Visitors: 58,888