ความหมายของ " ตันตระ "

ความหมายของคำว่า

" ตันตระ "

 

ตันตระ หรือ ตันตระเวท คือคัมภีร์พระเวทหนึ่งในคัมภีร์พระเวทของอินเดียโบราณ

ความหมายของคำว่า ตันตระ  ตามคัมภีร์พระเวท

อันมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า " ตนะ "

โดยอาศัยคำว่า  " ตันยะเต วิศตาระยะเต ชญานัม อะเนนะ อิติ ตันตรัม "

อันหมายถึง การเผยแผ่ การแพร่ การกระจาย คล้ายการหยั่งลึกและแผ่ออกไปของรากไม้

 

ต่อมาในระยะหลัง ตันตระ มีความหมายเปลี่ยนไป หมายถึง แขนงแห่งความรู้ ( ศาสตร์ )

เป็นชื่อตําราที่แต่งขึ้นในอินเดีย ตันตระ  ซึ่งถือเป็นสาขาความรู้ทางปรัชญาหนึ่งในคัมภีร์พระเวท

นอกจากนั้นในบางคัมภีร์พระเวทได้กล่าวถึง ตันตระ

ในรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์หรือมนตราอาคมต่างๆ

 

คําว่า ตันตระ ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความต่อเนื่องดุจเส้นด้าย

ที่ร้อยลูกประคําหลายลูกให้ต่อเป็นเส้นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นเมื่อรูปธรรมก็คือ หินยาน มหายาน ตันตระยาน

แท้ที่จริงแล้วนามธรรมก็คือสิ่งเดียวกัน นั่นคือ วิธีปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ธรรมนั่นเอง

" พระสูตรของฝ่ายนิกายวัชรยานเรียกว่า ตันตระ ซึ่งหมายถึง

ช่ือพระคัมภีร์ หรือลัทธิเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาหรือพิธีกรรม อันลึกลับศักดิ์สิทธิ์ "

 

จึงสรุปได้ว่า " ตันตระ " หมายถึง ความเชื่ออันมีพิธีกรรมลึกลับศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งให้ความสำคัญ กับการร่ายมนต์ การประกอบวิธี หรือพิธีกรรมต่างๆ

เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จได้ ตามความปรารถนา

และเผยแผ่ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าออกไปในวงกว้าง

 

Visitors: 57,810