สมาคมตันตระ

สมาคมตันตระ

 

สมาคมตันตระ หรือ กลุ่มตันตระ คือองค์กรผู้ดูแลดำเนินการกิจกรรมต่างๆของวัดพระศิวะเจ้า

สังกัดภายใต้สมาคมฮินดูธรรมสภา ( วัดวิษณุ ) ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญประมาณ ๒๐๐ คน

โดยเรียกผู้เป็นสมาชิกสามัญว่า " ตันตริก "

สมาชิกกิตติมศักดิ์ประมาณ ๖,๐๐๐ คน และ ศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาอีกประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน

 

" ตันตริก " คือผู้ที่สนใจในวิถีทางในการบูชาพระเป็นเจ้าและหลักคำสอนของกลุ่มตันตระ

เป็นสมาชิกถาวรของสมาคมตันตระ โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ

ตันตริกเทวราจารย์ และ ตันตริกทั่วไป

 

ตันตริกเทวราจารย์ หรือ เทวราจารย์ คือผู้ที่ศึกษาวิถีทางในการบูชาพระเป็นเจ้า

และหลักคำสอนของกลุ่มตันตระ เพื่อการช่วยเหลือผู้มีทุกข์ให้พ้นทุกข์

ผู้ซึ่งอุทิศตนรับใช้พระเป็นเจ้า เป็นผู้ที่ยอมสละเวลาและความสุขส่วนตัว

มาเพื่อรับใช้พระเป็นเจ้าเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ

 

ตันตริกทั่วไป หรือ ตันตริก คือผู้ที่ศึกษาวิถีทางในการบูชาพระเป็นเจ้า

และหลักคำสอนของกลุ่มตันตระ เพื่อตนเองให้มีชีวิตที่ดีตามที่ตนปรารถนาหลุดพ้นจากความทุกข์

 

Visitors: 58,260