ประวัติความเป็นมา

ประวัติ

 

วัดพระศิวะเจ้า เป็นสมาคมซึ่งได้รับการจดทะเบียนรับรอง

โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

มีพื้นที่ ๓ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณ ซอยประดิพัทธ์ ๒๑ ( สะพานควาย )

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยการดำเนินการของสมาคมตันตระ

 

วัดพระศิวะเจ้า หรือ สมาคมตันตระ ( วัดพระศิวะเจ้า )

เป็นองค์กรภายใต้สมาคมฮินดูธรรมสภา ( วัดวิษณุ )

เริ่มเปิดกว้างสู่บุคคลภายนอกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ซึ่งภายหลังได้จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระศิวะเจ้า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ตันตระเทวาลัย เริ่มมาจากการรวมกลุ่มของบุคคลโดยใช้ชื่อว่า " กลุ่มตันตระ " ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐

ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีใจรักและศรัทธาในองค์เทพ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิธี และพิธีกรรม

ในการบูชาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์เทพต่างๆ เพื่อให้สำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาด้วยวิธีการต่างๆ

โดยไม่นิยม ตามวิถีปฏิบัติ ในเรื่องการเข้าทรงลงเจ้า

 

ต่อมาเมื่อ " กลุ่มตันตระ " มีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิดเป็น " ตันตระเทวาลัย "

และอนุญาตให้บุคคลภายนอก ได้เข้ามาบวงสรวงสักการะองค์เทพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่หนทางแห่งการพ้นทุกข์

ด้วยการบวงสรวงบูชาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า

รวมถึงเผยแผ่หลักคำสอนจากคุรุครูอาจารย์ให้แก่บุคคลทั่วไป

ต่อมาเมื่อมีจำนวนผู้ศรัทธามากขึ้นจึงตั้งขึ้นเป็น วัดพระศิวะเจ้า จนถึงปัจจุบัน

  

ความเชื่อและองค์ความรู้ของวัดพระศิวะเจ้า เกิดจากการร่วมกันศึกษา ค้นคว้า ของกลุ่มตันตระ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อย่างต่อเนื่อง จากคัมภีร์ การจดบันทึกต่างๆ

และจากการบอกเล่าของผู้ทรงความรู้ ในแขนงต่างๆที่สืบทอดต่อๆกันมา

และได้มีการทดลอง ปรับ ประยุกต์ ปฏิบัติจนสัมฤทธิ์ผล

ตามที่ผู้ปฏิบัติปรารถนา จึงได้รวบรวมและถ่ายทอดเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

ในรูปแบบของความเชื่อเฉพาะของวัดพระศิวะเจ้า

ผู้สนใจต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการเลือกวิธีการและพิธีกรรม

โดยมีเทวราจารย์หรือข้ารองพระบาทแห่งองค์เทพเป็นผู้ให้คำแนะนำ

 

Visitors: 56,918