พิธีภาวนาจริยาวัฏ

พิธีภาวนาจริยาวัฏ

 

พิธีภาวนาจริยาวัฏ คือ การถือวัฏปฏิบัติโดยการภาวนาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า

ด้วย กาย วาจา ใจ และจิตที่มีพลังแน่วแน่ สะอาด และสำรวม

ของผู้มีศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์เทพแห่งวัดพระศิวะเจ้า

 

ภาวนาจริยวิชชา เป็นวิชชาว่าด้วยการบูชาองค์เทพในแบบสรคะพิธี

คือ การประพฤติตนให้มีค่าเพื่อถวายเป็นเทวบูชาต่อองค์เทพที่ตนรักและศรัทธา

ด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรานั่นคือ ลมหายใจ โดยการนั่งสมาธิถวายลมหายใจ

การสวดบวงสรวง การสรรเสริญภาวนา ตั้งตนให้อยู่ในสมาธิ

และการปฏิบัติตนให้อยู่ในวัฏฏะที่ดีงาม ตามหลักความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า

 

ก่อนการปฏิบัติพิธี ผู้ปฏิบัติภาวนาจริยาวัฏ จะต้องศึกษาวัฏปฏิบัติให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

และเตรียมความพร้อมของตนเองให้เรียบร้อยรวมถึง

แต่งกายด้วยชุดสีขาวสะอาดทั้งชุด

จากนั้นจึงมารับทราบข้อปฏิบัติ รับบทสวดและลงทะเบียนพิธี

 

ผู้สนใจปฏิบัติพิธีภาวนาจริยวัฏ สามารถติดต่อสอบถาม

หรือขอรับคำแนะนำได้ที่ส่วนสมาชิกสัมพันธ์

 

Visitors: 58,263