พิธีกรรม

วิถีแห่งวัดพระศิวะเจ้า

 

" วัดพระศิวะเจ้า "  เปิดให้แก่ผู้ทีมีใจรักและศรัทธาในองค์เทพ

และผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งวัดพระศิวะเจ้า

ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.

( วันอาทิตย์ ปิดทำการ )

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการขอเข้าพบเพื่อรับคำปรึกษาต่างๆ

 

 

 

พิธีกรรมทั่วไปภายในในวัดพระศิวะเจ้าแบ่งเป็น ๓ ประเภทหลักคือ

 

๑. การบวงสรวงบูชา

๒. การตรวจสอบและแก้ไขพื้นดวงชะตา

๓. การประกอบพิธีกรรมส่วนบุคคล

 

ผู้สนใจสามารถเลือกประกอบหรือร่วมพิธีกรรมตามแต่ความศรัทธาและวิจารณญาณส่วนบุคคล

โดยแต่ละพิธีกรรมมีรายละเอียดดังนี้

 

๑. การบวงสรวงบูชา

ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ภายในวัดพระศิวะเจ้าแห่งนี้

มีองค์พระศดามหาศิวะเจ้าเป็นองค์ประธาน

โดยมีเทวรูปศิวะนาฏราชเป็นประธานอยู่ในมหาวิหาร

และมีเหล่าเทวรูป เทวา เทวี และฤาษี

ที่เป็นที่รักและศรัทธาของวัดพระศิวะเจ้าอยู่ภายในบริเวณวัด

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามากราบไหว้บูชาได้ภายในวัด

โดยการไหว้ด้วยจิตศรัทธา รักและเคารพในพระองค์ท่าน

หรือถวายการล้างพระบาทบูชาด้วยน้ำบริสุทธิ์

 

ภายในมหาวิหารจะมีการสวดบวงสรวงบูชา ระยะห่างประมาณ ๑๕ นาทีต่อรอบ

ผู้สนใจสามารถร่วมนั่งสมาธิระลึกถึงพระองค์ท่านหรือขอพรตามแต่ที่ตนเองปรารถนา

และตามความเชื่อการนั่งสมาธิระลึกถึงพระเป็นเจ้าเป็นการรับบารมีจากองค์เทพ

เพื่อปรับยกพื้นฐานดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น

 

๒. การตรวจสอบและแก้ไขพื้นฐานดวงชะตา

ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ทุกคนเมื่อเกิดมาชะตาชีวิตจะถูกกำหนด

โดยพรหมลิขิตและกรรมลิขิต วัดพระศิวะเจ้าเชื่อว่าเราไม่สามารถแก้ไขกรรมลิขิตได้

เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลมาจากภพภูมิในอดีตตามที่แต่ละบุคคลกระทำกันมา

ส่วนพรหมลิขิตคือสิ่งที่เราสามารแก้ไขได้บางส่วนด้วยการเลือกสิ่งมงคล

ให้กับตนเองและการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

วัดพระศิวะเจ้าจึงใช้การตรวจสอบพื้นฐานดวงชะตา

เป็นแนวทางการปฎิบัติในการบูชาองค์เทพ ซึ่งการตรวจสอบพื้นฐานดวงชะตา

ภายในวัดพระศิวะเจ้าโดยเทวราจารย์ที่ปรึกษานั้น

มิใช่การพยากรณ์หรือทำนายดวงชะตา

แต่เป็นเพียงการตรวจพื้นฐานดวงชะตาหาตัวตน

หาสิ่งที่ควรแก้ไขหรือส่งเสริมในดวงชะตา

รวมถึงชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวตามหลักวิชาเลขศาสตร์

นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถปรึกษาปัญหาชีวิต ความทุกข์ ปัญหาต่างๆและความปรารถนาส่วนตัว

รวมถึงแนวทางในการประกอบพิธีกรรมบูชาองค์เทพส่วนบุคคลได้อีกด้วย

เพราะวัดพระศิวะเจ้าเชื่อว่า

 

" ทุกข์ของคนเราอาจคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน หนทางดับ ทุกข์จึงต่างกัน "

การแก้ไขและขอพรของแต่ละบุคคลจึงมีแนวทางที่แตกต่างกัน

 

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและรับการนัดหมายได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์

ภายในวัดพระศิวะเจ้าทุกวันทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

๓. การประกอบพิธีกรรมส่วนบุคล

ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ที่ว่า

 

" ทุกข์ของคนเราอาจคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน หนทางดับ ทุกข์จึงแตกต่างกัน "

 

แนวทางในการประกอบพิธีกรรมจึงแตกต่างกันตามแต่ปัญหาของแต่ละบุคคล

โดยการประกอบพิธีกรรมส่วนบุคคล ผู้สนใจจะต้องได้รับอนุญาติจากเทวราจารย์ที่ปรึกษา

ให้สามารถประกอบพิธีกรรมนั้นๆโดยสามารถแบ่งเป็น ๒ ประเภทหลักคือ

พิธีบวงสรวงบูชาดาวเสวยแทรกอายุ

ชึ่งผู้สนใจทุกท่านจะได้รับการอนุญาติหลังจากเข้าพบเทวราจารย์ที่ปรึกษา

และพิธีกรรมเฉพาะบุคคล เช่น การถวายอัคนี การลงทองกษี เป็นต้น

ซึ่งพิธีกรรมทั้งสองประเภทจะต้องประกอบพิธีกรรมบริเวณปรัมภายในวัดพระศิวะเจ้า

โดยมีเทวราจารย์ประจำปรัมเป็นผู้ประกอบพิธีให้

โดยการประกอบพิธีกรรมเฉพาะบุคคลนี้จะต้องได้รับการอนุญาติ

จากเทวราจารย์ที่ปรึกษาก่อนทุกครั้งที่จะประกอบพิธีกรรม

 

โดยพื้นฐานการบวงสรวงบูชาและประกอบพิธีกรรมภายในบริเวณวัดพระศิวะเจ้า

จะเน้นการบวงสรวงอ้อนวอนด้วยจิตอันตั้งมั่น แนวแน่ ในศรัทธาและความรัก

ที่มีต่อองค์เทพทั้งหลายเพื่อความสำเร็จในเรื่องต่างๆที่ตนเองปรารถนา

 

 

พิธีกรรมของวัดพระศิวะเจ้าแบ่งออกเป็น ๓ หมวดใหญ่ตามวิชชาความเชื่อ ดังนี้ คือ

๑. สรคะพิธี

๒. สถิตะยะพิธี

๓. สังหาระพิธี

 


  • ขั้นตอนการเริ่มตั้นสำหรับผู้ศรัทธาใหม่ สำหรับผู้ต้องการตรวจดวงชะตาและเข้าปฏิบัติตามวิถีความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ๑. ติดต่อขอรับใบดวงเพื่อลงทะเบียน ณ​ ส่วนประชาสัมพันธ์ และรอคิว...

  • ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรม ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มผู้ก่อตั้งวัดพระศิวะเจ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มี ความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ สงสัย อยากรู้ ในศาสตร์หรือวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะสามารถแ...

  • สรคะพิธี "สรคะพิธี" วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระบิดามหาพรหมธาดาเจ้า โดยการสวดบวงสรวงบูชา การทำสมาธิษฐานจิต ( นั่งสมาธิ ) การทำภาวนาจริยะวัฏ เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า พิธีกรรม สรคะพ...

  • สถิตะยะพิธี "สถิตะยะพิธี"วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระวิษณุนารายัณเจ้า โดยการสถิตย์สิ่งมงคลต่างๆเข้าสู่สังขาร วิญญาณและดวงจิตเพื่อถวายแด่ผู้เป็นเจ้าพิธีกรรม พิธีกรรม สถิตะยะพิธี ใ...

  • สังหาระพิธี "สังหาระพิธี"วิถีการปฏิบัติตามหนทางแห่งพระมหาสดาศิวะสังกรผู้เป็นเจ้า โดยการถวายสิ่งมงคลต่างๆ ด้วยการพลีผ่านเตามหาอัคนี เพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้า พิธีกรรม สังหาระพิธี ในวั...
Visitors: 58,892