เกี่ยวกับเรา

" ทุกข์ของคนเราอาจคล้ายกัน แต่ไม่เหมือนกัน

หนทางดับทุกข์ จึงต่างกัน "


  • ประวัติ วัดพระศิวะเจ้า เป็นสมาคมซึ่งได้รับการจดทะเบียนรับรอง โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่๓ ไร่ ตั้งอยู่ในบริเวณ ซอยประดิพัทธ์ ๒๑ ( สะพานควาย ) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร...

  • วัตถุประสงค์ "วัดพระศิวะเจ้า"เป็นสถานที่ส่วนบุคคล เปิดสำหรับบุคคลภายนอกตามวันและเวลาที่กำหนดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกและผู้ศรัทธา ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน ความรู้ความเข้าใจในวิช...

  • สมาคมตันตระ สมาคมตันตระ หรือ กลุ่มตันตระ คือองค์กรผู้ดูแลดำเนินการกิจกรรมต่างๆของวัดพระศิวะเจ้า สังกัดภายใต้สมาคมฮินดูธรรมสภา ( วัดวิษณุ ) ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกสามัญประมาณ ๒๐๐ คน ...

  • ความหมายของคำว่า "ตันตระ " ตันตระ หรือ ตันตระเวท คือคัมภีร์พระเวทหนึ่งในคัมภีร์พระเวทของอินเดียโบราณ ความหมายของคำว่า ตันตระ ตามคัมภีร์พระเวท อันมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า" ...

  • ข้ารองพระบาท หรือ เทวราจารย์ ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า ตันตริก หรือ สมาชิกสมาคมตันตระ คือผู้ที่อุทิศตนเพื่อรับใช้และเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับองค์เทพ ซึ่งมีพระศิวะเป็นประธาน...

  • สัญลักษณ์ วงแหวนแห่งไฟ วงแหวนแห่งไฟ ตามความเชื่อของวัดพระศิวะเจ้า วงแหวน หมายถึง ปัญญา ความรู้และความเข้าใจ ไฟ หมายถึง แสงสว่างและความสำเร็จ ฉะนั้น วงแหวนแห่งไฟ จึงหมายถึงการนำปั...
Visitors: 58,259